Tag: Islamic Doctrine

அகீதாவுக்கு ஆன்மீக பரிமாணம் மாத்திரமல்ல; அரசியல் பரிமாணமும் இருக்கின்றது.

1) மறுமையின் விடயங்களை கற்பதன் அடிப்படை அம்சமாக அகீதாவின் ஆன்மீகம் தொடர்பான பகுதி அமைகின்றது. அதேபோல லௌகீக விடயங்களைகற்பதன் அடிப்படையாக அகீதாவின் அரசியல் பரிமாணம் அமைகின்றது. ஒவ்வொரு ...

Read more