ஒளி

The Mission of the Prophet Muhammad (SAW)

ஒளி 15 பிப்ரவரி 2013

The Mission of the Prophet Muhammad (SAW)

by Usthad Abu Luqman Fathullah

 

 

யார் அந்த அந்நியர்கள் ?

ஒளி 22 ஜனவரி 2013

بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فَطُوبي للغرباءஇஸ்லாம் அந்நியமான ஒன்றாகவே ஆரம்பித்தது. அது மீண்டும் அந்நியமானதாகவே மாறிவிடும். ஆகவே அந்த அந்நியர்களுக்கு சுப சோபனம் உண்டாகட்டும். ( சஹிஹ் முஸ்லிம்)

 

 
 

How the Islamic state was destroyed: Documentary (Rajab Campaign 2008)

ஒளி 11 நவம்பர் 2011

A documentary produced by Hizb ut Tahrir Australia for the first ever such campaign in Australia, entitled the "Rajab Campaign".

The Documentary covers the following areas:

* The rise of Islam and its dominion.
* The crusader hatred and battle for Jerusalem.
* The decline of the Muslims.
* The cultural invasion.
* The Physical occupation; all culminating in:
* The destruction of the Khilafah.

 
 

The Ulema' and the struggle for the Khilafah: through history and in our times

ஒளி 11 நவம்பர் 2011

Remembering 28th Rajab 1342, the day the Khilafah was destroyed, and looking forward to see the importance of the Ulema in working for it's reestablishment.

Produced by Hizb ut-Tahrir Britain

 
 

Documentary- O Muslim Ummah: FOR HOW MUCH LONGER?

ஒளி 11 நவம்பர் 2011

An outcry to the Muslim Ummah... how much longer can we wait? How much longer can we allow our sisters and mothers to be raped? Our children to be slaughtered? Our resources to be plundered?

Initially produced in Denmark; then reproduced with editions in Malaysia, and since translated into many languages.

Also showcasing the growing tide of revival in the Muslim Ummah towards the end, featuring footage of the dawah of Hizb ut Tahrir, and Muslims at large, in particular the growing tide of Islamic revival in Palestine and Indonesia, among other places.