முதலாளித்துவத்தின் தலைவிதி

பொருளாதாரம் 08 ஜூலை 2012

 

 

 

ரியல்எஸ்டேட் விவகாரத்தில் வெடித்துக் கிளம்பிய பொருளாதார நெருக்கடி அமெரிக்காவின் அடமானமுறை வீட்டுக்கடன் திட்டத்தை

(subprime mortgage programme) êrL¥jÕ ®hPÕ, CkRj §hPj§p LPu ùTt\YoL°p ùTÚmTôuûU«]o LPû] §Úl©f ùNÛjRôR LôWQjRôp ªLlùT¬V ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥ HtThÓ AùU¬dLô®u ©WRô] Ye¡L°p £XÜm Øu]² ¨§¨ßY]eL°p £XÜm A¯ûY Nk§jÕ®hP] Cuàm £X A¯®u ®°m©p ¨uß FNXô¥d ùLôi¥Úd¡u\], LYof£ªdL NÛûLj§hPeLs Utßm ùTÚmÏ®VXôL XôTm ¡ûPdÏm Gu\ T¡WeL A±®l× B¡VYt\ôp çiPlThÓ NoYúRN Ye¡L°u TQØm ¨§fNkûR _ômTYôuL[ôL ®[eÏm TX Tu]ôhÓ ¨§¨ßY]eL°u TQØm AùU¬dLô®u APUô]Øû\ LPu §hPjûR úSôd¡ Ï®kR], CkR §hPm TÓúRôp® AûPkÕ TpXô«Wm úLô¥ PôXo CZl× HtThPRôp C§p ØRÄÓ ùNnR AùU¬dL Ye¡LÞm ¨§¨ßY]eÏm ùSôße¡ ÅrkÕ®hP], CkR Ye¡LÞm ¨§¨ßY]eÏm NoYúRN A[®p ¨§«Vp ùRôPo×Ls ûYj§ÚkRRôp CRu ¾V®û[Ü ØÝ EXLj§Ûm TWY BWm©jÕ®hPÕ, AùU¬dLô Gu\ úSôVô° ÕmªV§p ùY°lThP úSônd¡Úª EXL ØÝY§Ûm ùRôt±dùLôiÓ úSôûV TWl©d ùLôi¥Úd¡\Õ,

 

APUô]Øû\ ÅhÓdLPu §hPj§p (subprime mortgage programme) HtThP CZl× AùU¬dLôûYl ùTôßjYûW 300 ©p­Vu PôXo Gußm Ut\ IúWôl©V SôÓLÞdÏ HtThP CZl× 550 ©p­Vu PôXo Gußm ¨§jÕû\ AûUl×Ls £X U§lÀÓ ùNnÕs[]õ CR]¥lTûP«p CkR §hPjRôp Tô§l× AûPkR SôÓLs ϱlTôL ùNpYkR SôÓL°u AWÑLs ¨§fNkûR ϱjR Sm©dûLûV ¨ûX¨ßjÕYRtLôLÜm ¨§¨ßY]eL°u ùTôÚ[ôRôW SPY¥dûLLÞdÏ E«ìhÓYRtLôLÜm úLô¥dLQdLô] PôXo TQjûR J§d¡«Úd¡u\], EiûUVôLd á\úYiÓUô]ôp ©¬hPu AWÑ ùNnRûRlúTôX £XSôÓLs ReLs Sôh¥Ûs[ £X ùT¬V Ye¡Lû[ úR£VUVUôdÏm SPY¥dLû«p C\e¡«Úd¡u\]õ

ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWj§u A¥jR[m Guß LÚRlTÓm RôWô[ YojRLm. RûPVt\ YojRLm Gu\ RôWLUk§Wm R®ÓùTô¥Vô] LûRûV Sôm LiáPôLd Lôi¡ú\ôm, Cq®Ú úLô`eLÞm ØRXô°jÕYYô§L°u A¥lTûP Sm©dûLVôL ®[e¡YkR], ¨§jÕû\ SPY¥dûLL°p LôQlTÓm LhÓlTôÓLs Aû]jûRÙm ¿d¡®hÓ ¨§fNkûR«p GjRûLV LhÓlTÓLÞm CÚlTûR RûPùNnÙm NhPjûR ¥NmTo 1999 p AùU¬dLùN]h ùLôiÓYkRÕ, ØRXô°jÕY ùLôsûLûV RXûUúVtß SPj§fùNpÛm AùU¬dLô®úXúV CkRj RY\ô] ùLôsûL«u ¾V®û[Ü ùY°lTP BWm©jRÕ, APUô]Øû\ ÅhÓdLPu §hPj§p £d¡ ùSÚdL¥dÏ Es[ô¡«ÚkR AùU¬dL Ye¡Ls Utßm ¨§¨ßY]eLs B¡VûY ®²úVôLm ùNn§ÚkR TeÏlTj§WeLû[ ùLôsØRp ùNnÕùLôsYRu êXm ReL°u ùTôÚ[ôRôWjûR BTj§­ÚkÕ LôlTôtßYRtLôL AùU¬dL AWÑd LÚîXLj§u ùNVXô[o (US secretary of govt. treasury) ùau¬ Tôp^u (Henry Paulson) ùLôiÓ YkR §hPj§tÏ 700 ©p­Vu PôXo ùTnXÜh (bailout) ùRôûLVôL JÕdÏYRtÏ AùU¬dL ùN]hÓm AùU¬dL Lôe¡W^ým Ae¸LôWm A°jR§u êXUôL ¨§fNkûR«p AùU¬dLAWÑ RûXÂÓ ùNnÙm §hPm A±®dLlThPÕ, Cj§hPm Ad¸L¬dLlThP £X ¨ªPj§úXúV LÚîXL ùNVXô[o AûR SûPØû\l TÓj§®hPôo, ¨§jÕû\«p AWÑ GkR®RUô] RûXÂÓm ùNnVdáPôÕ Gu\ ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWj§u A¥lTûPd ùLôsûL ClúTôÕ Á\lTh¥Úd¡\Õ, CRuêXm ØRXô°jÕY £jRôkRjûR EXLm ØÝY§Ûm SûPØû\lTÓjÕm §hPj§tÏ RûXûU Htßs[ AùU¬dLôÜm ©¬hPàm ARu ùLôsûLdÏ ØWiTôPôL ùNVpTh¥Úd¡]\], ùTôÕÜPûU úLôhTôh¥u A¥lTû«Ûs[ Lmë²^m úRôp®Ùtß ×ûRÙiÓ úTô] AúR Øû\«p ClúTôÕ ØRXô°jÕYØm UWQlTÓdûL«p ¡Pd¡\Õ GuTûRjRôu CÕ LôhÓ¡\Õ,

AùU¬dLô®Ûm ©¬hP²Ûm HtThP CkR ¨LrÜL°u LôWQUôL EXL SôÓLs ØÝY§Ûm HtThÓs[ ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥dÏ ¾oÜ LôÔm SPY¥dûLLs ¾®Wm AûPkÕs[], IúWôlTô®u ©WRô] SôÓL[ô] ©¬hPu. ©Wôuv. ù_oU² Utßm CjRô­ B¡VûY ¨§jÕû\«p HtThÓs[ ùSÚdL¥ûV BnÜ ùNnYRtLôL Øû\Vô] Nk§l×Ls SûPùT\úYiÓm Guß AûZl× ®ÓjÕs[], AÕúTôXúY G7 (WxVôûY C§p úNojÕdùLôiPôp G8 SôÓLs) SôÓL°u ¨§VûUfNoLÞm Uj§V Ye¡L°u úUXô[oLÞm AùU¬dL RûXSLo YôµeP²p Nk§jÕ ®¬Yô] BnÜ SPjRúYiÓm Gußm AûZl× ®ÓdLlThÓs[Õ,

CkR ØVt£Ls ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWjûRd LôlTôtßUô?õ

ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWj§u RtúTôûRV ¨ûXûV EtßúSôd¡d ùLôi¥ÚlTYoLs AÕ A¯ûY Nk§jÕ®hPÕ GuTûR ApXÕ A¯®u ®°m©p ¨uß ùLôi¥Úd¡\Õ GuTûR A±kÕ ùLôsYôoLs, AûR A¯®­ÚkÕ LôlTôt\ úYiÓm GuTRtLôL ØRXô°jÕYYô§Ls úUtùLôi¥ÚdÏm ØVt£Ls Aû]jÕm RtLô­LUô] ¨YôWQjûR UhÓúU HtTÓjRdáÓm Hù]²p ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWm ùSôÚe¡l úTô]RtÏ LôWQm AÕ RY\ô] A¥jR[j§u ÁÕ LhPûUdLl Th¥Úd¡\Õ GuTÕRôu, úUúXôhPUô] ºWûUl×L[ôp AûR JÚúTôÕm LôlTôt\Ø¥VôÕ, ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWj§u A¥jR[m RY\ô]Õ GuTRtÏ SôuÏ LôWQeLs CÚd¡u\] AYtû\ ®[e¡d ùLôsYÕ AY£VUôÏm;

1) CWiPôm EXL ÙjRj§tÏl ©u]o EÚYôdLlThP ©WhPu Ehv (Bretton woods) EPi T¥dûL«u A¥lTûP«p SôQVeLÞdÏ Htרû\ U§lÀPôL(gold standard) ReLm UhÓm CÚkRûR Uôt± ARtÏ CûQVôL AùU¬dL PôXo  ùLôiÓYWlThPÕ, 1970 dÏl ©u]o Htרû\ U§lÀh¥p(gold standard) ReLjûR A\úY ¿d¡®hÓ ØÝdL ØÝdL AùU¬dL PôXo UhÓúU Htרû\ U§lÀPôL ùLôiÓYWlThPÕ, CRu êXUôL AùU¬dLSôh¥u Lô¡RSôQVUô] PôXo ReLj§tÏ CûQVôL HtßdùLôs[lThPÕ, CR]¥lTûP«p AùU¬dL ùTôÚ[ôRôWj§p HtTÓ¡u\ Tô§l×Ls CVpTôLúY EXL ùTôÚ[ôRôWj§p Tô§l×Lû[ HtTÓj§d ùLôi¥Úd¡u\] Hù]²p TpúYß SôhÓ SôQVeLÞm ùNXôY¦«p (exchange) ReLjÕPu CûQdLlTPôUp AùU¬dL PôXÚPu CûQdLl Th¥Úd¡u\], IúWôlTô®u ëúWô SôQVm A±ØLl TÓjRlThP úTô§Ûm AùU¬dL PôXo TpúYß SôhÓ SôQVeLÞPu CûQdLlTh¥ÚTRôp ùRôPokÕ ARu U§l× Ïû\VôUp CÚkÕ YÚ¡\Õ,

G]úY SôQVeÞdÏ Htרû\ U§lÀPôL(gold standard) ReLjûR UßT¥Ùm ùLôiÓ YkRôp J¯V CjRûLV ùTôÚ[ôRôW Tô§l×Ls EXL SôÓLÞdÏ ùRôPokÕ HtThÓd ùLôiÓRôu CÚdÏm, Cuû\V ãZ­p AùU¬dL ùTôÚ[ôRôWj§p HtTÓm Årf£ EXL SôÓL°u ùTôÚ[ôRôWj§p Årf£ûVd ùLôiÓ YÚ¡\Õ, AùU¬dL AW£u £X ùLôsûLL[ôp(policies) AùU¬dL PôX¬p HtTÓm Tô§l×Ls EXL SôÓL°u SôQVeL°p ©W§T­d¡\Õ, EiûUûVd á\úYiÓUô]ôp HLô§Tj§V ùNpYôdÏ ùTtßs[ GkRùYôÚ Sôh¥u Lô¡R SôQVØm ReLj§u U§l× ARtÏ ©u]²VôL ùLôs[lTPô ®hPôp EXLl ùTôÚ[ôRôWj§p CjRûLV Tô§l×Lû[ HtTÓjÕYÕ CVpTô] ®`VmRôuõ

2) Yh¥ A¥lTûP«p ùLôÓdLlTÓm LPuL[ôp ùTôÚ[ôRôWj§p ùTÚm ùSÚdL¥Ls úRôuß¡u\], LôXKhPj§p LPu ùLôÓdLlTÓm ùRôûL«u U§l× £±Õ£±RôL Ïû\kÕùLôiÓ YÚ¡\Õ Gu\úTô§Ûm R²U²RWôL CÚkRôÛm N¬ ApXÕ JÚSôhÓ AWNôL CÚkRôÛm N¬ TXNUVeL°p LPû]j §Úl©f ùNÛjR Ø¥VôR ¨ûX HtThÓ ®Ó¡\Õ, CRuLôWQUôL ùTôÚ[ôRôW úRdL¨ûX HtThÓ ùSÚdL¥Ls TXYtû\ G§oùLôs[ úYi¥«Úd¡\Õ, úUÛm Uj§VRW YÏl©]o (middle class people) LPû]j §Úl©f ùNÛjRôR LôWQjRôp ¨§jNkûR«p Årf£ HtThÓ ùTôÚhL°u EtTj§«Ûm  ùT¬V Tô§l×Ls EÚYô¡u\],

3) Cuû\dÏ SûPØû\«p CÚdÏm ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL«u LôWQUôL ùTôÚ[ôRôW SPY¥dûL. ¨§fNkûR. TeÏfNkûR. ¨§«Vp ETLWQeLs (LôúNôûX (cheque) YûWÜLôúNôûX (demand draft) ùWôdLlTjRWm (cash certificate) úTôu\ûY) . YojRLl ùTôÚhLs. ùLôÓdLp YôeLs(business transaction) B¡VYt±p ëLYojRL Øû\ (speculative trading) ©uTt\lTÓ¡\Õ, CR]¥lTûP«p ùTôÚhLs ûL«Úl©p CpXôR ¨ûX«p ëLj§u A¥lTûP«p YojRLm SûPùTß¡\Õ, CÕ Øû\Vt\ YojRLm GuTúRôÓ ªL BTjRô] ùTôÚ[ôRôW SPY¥dûLVôLÜm CÚd¡\Õ, ùTôÚhL°u ®ûX«p Øû\Vt\ Ht\ C\dLm HtTÓYúRôÓ TpúYß ùTôÚ[ôRôWl ©Wf£û]LÞdÏm CÕ LôWQUôL CÚd¡\Õ, ùTôÚ[ôRôW NkûR«p A§oÜLû[ HtTÓjÕYRtÏ EP]¥ LôW¦L[ôLÜm EiûUVô] ùTôÚ[ôRôWj§­ÚkÕ UdLû[ §ûN §Úl©®Óm RY\ô] YojRLØû\ (wrong commercial practice) VôLÜm CÚd¡\Õ, XôTSxPeLs ëLj§u A¥lTûP«p LQd¡PlTÓYRôp Ïû\LÞm Tô§l×LÞm N¬Vô] Øû\«p A±kÕ ùLôs[lTPôUp Cߧ«p ùTÚm ùSÚdL¥Ls GtThÓ ®Ó¡u\],

4) ªLØd¡VUô] ®`Vm Gu]ùYu\ôp ¡ZdÏ SôhPYWôL CÚkRôÛm ApXÕ úUtÏ SôhPYWôL CÚkRôÛm ùNôjÕ¬ûU ùRôPoTô] GRôojRUô] EiûULs Tt±V A±ûY ùT\ôRYoL[ôLúY CÚd¡\ôoLs, ùTôÕÜPûUd úLôhTôh¥­ÚkÕ úRôu±V Lmë²^ £jRôkRm (communist ideology) Aû]jÕ ùNôjÕdL°u E¬ûULû[Ùm AWÑPûU Bd¡«Úd¡\Õ G]úY R²U²Ro GYÚm GjRûLV ùNôjÕdLû[Ùm AûPkÕùLôs[ Ø¥VôÕ, AúRúYû[«p ØRXô°jÕY £jRôkRm (capitalist ideology) ùNôjÕ¬ûU Aû]jûRÙm R²VôoUVm Bd¡«Úd¡\Õ úUÛm R²U²R¬u ùNôjÕ¬ûU«p AWÑ  GkR®RUô] RûXÂÓ ùNnVôRYôß RûP ùNnVlThÓs[Õ Hù]²p CkR £jRôkRm RôWô[ YojRLd ùLôsûLûV BR¬lTúRôÓ EXLUVUôdLp Gu\ úLô`jûRÙm GÝl©YÚ¡\Õ,

ùNôjÕ¬ûU Tt±V ØÝûUVô] A±VôûU«u LôWQUôL AWÑL°Pm LôQlTÓm RY\ô] ùLôsûLLs ùTôÚ[ôRôWj§p A§oÜLû[Ùm ùSÚdL¥Lû[Ùm HtTÓjÕ¡u\], Hù]²p ùNôjÕdLû[  ûYjÕdùLôsÞm E¬ûU AW£tÏ UhÓúUô ApXÕ R²U²RÚdÏ UhÓúUô E¬VRpX Uô\ôL ùNôjÕ¬ûU«p êuß YûLLs CÚd¡u\];

ùTôÕfùNôjÕ :

骫u CVtûL Y[eL[ô] GiùQn Y[eLs. L²U Y[eLs. ¨XYôÙ ¨XdL¬ úTôu\ G¬ùTôÚs Y[eLs. ªuNôWm úTôu\ Bt\p Y[eLs. LôÓLs Utßm ×pùY°Ls úTôu\ TÑûU Y[eLs. BßLs Utßm LPpLs úTôu\ ¿o Y[eLs . éªdÏs CÚdÏm ×ûRVpLs B¡VûY ùTôÕfùNôjÕ C]eL°p APeÏm, CûYLû[ AWúN úSW¥VôL ¨oYôLm ùNnÕ AYt±­ÚkÕ ¡ûPdÏm YÚYô«p Ik§p JÚ TeûL Ru ùNX®]eLÞdÏ GÓjÕdùLôiÓ Á§Ùs[ SôuÏ TeûL ùTôÕUdLs SXàdLôL ùNXÜ ùNnVúYiÓm,

AWÑ ùNôjÕ :

AW£]ôp Yã­dLlTÓm Aû]jÕ ®RUô] Y¬L°u (taxes) êXm ¡ûPdÏm TQm. R²Vôo ùNôjÕ C]eL°p APeLôR ®YNôVm. YojRLm. L]WL ùRô¯tNôûX. BÙR ùRô¯tNôûX B¡VYt±­ÚkÕ ¡ûPdÏm TQm. ÙjR LÉUj ùTôÚhL°­ÚkÕ ¡ûPdÏm Ik§p JÚ TeÏ TQm. CVtûL Y[eL°­ÚkÕ ¡ûPdÏm Ik§p JÚ TeÏ TQm B¡VûY C§p APeÏm, CkRl TQm ØÝYÕm AWÑ ùNX®]eLÞdÏm ùTôÕUdLs SXlT¦LÞdÏm  TVuTÓjRlTÓm,

R²Vôo ùNôjÕ :

R²U²RoLs ReLs EûZl× êXUôLúYô ApXÕ Yô¬Ñ¬ûU êXUôLúYô ApXÕ AuT°l×Ls êXUôLúYô AûPkÕ ùLôsÞm Aû]jÕ ùNôjÕdLÞm C§p APeÏm, `¬Vô®u ®§Øû\lT¥ ùTôÕf ùNôjÕdLû[ R²Vôo AûPkÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ AÕúTôXúY R²Vôo ùNôjûRúVô ApXÕ ùTôÕfùNôjûRúVô AWÑùNôjRôL Uôt\Ø¥VôÕ,

CkR êuß YûL ùNôjÕ¬ûULÞm ùYqúY\ô]ûY AûY JqùYôußm `¬Vô®u ®§Øû\lT¥úV ¨oQ«dLlTÓ¡u\], Lmë²^j§p Es[Õ úTôp CûY êuû\Ùm HLúTôLUôL AWÑPûU Bd¡]ôÛm ApXÕ ØRXô°jÕYj§p Es[Õ úTôp êuû\Ùm HLúTôLUôL R²VôoUVm Bd¡]ôÛm ùTôÚ[ôRôWj§p Årf£Ùm ùSÚdL¥Ùm HtTÓYÕ R®odL Ø¥VôRRô¡®Óm, Aû]jÕ YûLVô] ùNôjÕ¬ûULû[Ùm AWÑ GÓjÕdùLôiÓ R²U²R E¬ûULû[l T±jRRôp Lmë²^ ùTôÚ[ôRôWm Årf£Ùt\Õ, úNô®Vj WxVô®u Lmë²^ Bh£dLôXj§p GiùQn Y[m. L²U Y[m. Utßm L]WL ùRô¯tNôûX B¡VûY AWÑ ¨oYôLj§p CÚkRRôp ARuêXm ARtÏ L¦NUô] ùYt± ¡ûPjRÕ AúRúYû[«p R²Vôo YNm CÚdL úYi¥V £ßùRô¯p. ®YNôVm. YojRLm B¡VYtû\ AWÑ R]dÏ E¬ûUVôd¡d ùLôiÓ ¨oYôLm ùNnRRôp ùTÚm úRôp® HtThÓ AkR AWÑ Årf£ûV Nk§jRÕ, AÕúTôXúY úUtLj§V Sôh¥u ØRXô°jÕY AWÑLÞm úRôp®«u ®°m©p ¨ußùLôi¥Úd¡u\], ØRXô°jÕY SôÓL°p ùTôÕfùNôjÕdLs R²VôoUVUôL BdLlTh¥ÚlTRôp ùTôÕUdLs SXàdÏ TVuTPúYi¥V 骫u A¬VY[eLs Aû]jÕm JÚ £X R²U²RoL°Pj§p Ï®kÕ ¡Pd¡u\], L]WL ùRô¯tNôûXLs. BÙR ùRô¯tNôûXLs. B¡VûY R²VôÚdÏ ùNôkRUôL BdLlThPRôp YojRL NkûR«p RûXÂÓ ùNnY§­ÚkÕ AWÑ JÕdLlThPúRôÓ JÚ AWÑ ¨ûXj§ÚlTRtÏ E¬V YÚYôn BRôWeLÞm AW£u CVpTô] E¬ûULÞm AR²PªÚkÕ T±dLl ThÓ®hP], RôWô[ YojRLm. RûPVt\ YojRLm. AW£Vp RûXÂPt\ ùTôÚ[ôRôWm. EXLUVUôdLp B¡V úLô`eL°u ùTVWôp CkR AjÕÁ\pLs Aû]jÕm AWeúLt\lTÓ¡u\], RY\ô] CkR ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL HtTÓjÕm Ø¥ÜLs R®odL Ø¥VôRÕõ ùRôPof£Vô] Årf£ úYLUô] A¯Üõ ¨§fNkûRLÞm ¨§¨ßY]eLÞm Ju\u©u Ju\ôL ùSôße¡®Ým ÕVWmõ CûYRôu RY\ô] ùLôsûL HtTÓj§V CVpTô] Ø¥Üõ

RY\ô] ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL«u ®û[YôL Auß Lmë²^ AWÑ ÅrkRÕõ RY\ô] ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL«u ®û[YôL Cuß ØRXô°jÕY AWÑLs ÅrkÕ ùLôi¥Úd¡u\]õ

Gq®R NkúRLØm CpûX. CkRj ÕVWeLÞdÏm ùSÚdL¥LÞdÏm A¯ÜLÞdÏm JúW Uôtßj ¾oÜ CvXôm UhÓúUõ Hù]²p ùTôÚ[ôRôWj§p A¯ÜLû[ HtTÓjÕm LôW¦Ls Aû]jûRÙm CvXôm UhÓúU RûPùNn§Úd¡\Õ,

SôQVeLÞdÏ Htרû\ U§lÀPôL(gold standard) ReLjûR UhÓúU ûYjÕd ùLôs[ úYiÓm GuTûR CvXôm LhPôVm Bd¡«Úd¡\Õ, Lô¡R SôQVjûR Af£Óm ThNj§p ARtÏ DPô] U§l©tÏ ReLjûRÙm ùYs°ûVÙm AWÑ CÚl©p ûYjÕdùLôs[ úYiÓm GuTûRÙm UdLs ®Úm×múTôÕ SôQVeLû[ ReLUôLúYô ApXÕ ùYs°VôLúYô Uôt±d ùLôsYRtÏ HÕYôL AWÑ LÚîXLeL°p ReLm Utßm ùYs° B¡VYt±u CÚl× CÚdLúYiÓm GuTûRÙm CvXôm LhPôVUôL Bd¡«Úd¡\Õ, CRuØ¥YôL JÚ Sôh¥u SôQVm Utù\ôÚ Sôh¥u SôQVjÕPu ©ûQdLl TÓYûR CvXôm RûPùNnÕs[Õ, CR]¥lTûP«p JÚ Sôh¥u SôQVm CRW Sôh¥u SôQVj§­ÚkÕ ÑRk§WUôL CVeLúYiÓm Gußm JqùYôÚ SôQVj§tÏm ¨ûXVô] U§l× CÚdLúYiÓm Gußm CvXôm LhÓlTôÓ ®§j§Úd¡\Õ,

úUÛm Yh¥ûV ARu Aû]jÕ Y¥YeL°Ûm CvXôm RûPùNnÕs[Õ, úRûYÙs[YoLÞdÏ GkR®RUô] Yh¥úVô ApXÕ LhPQúUô CpXôUp LPàR® ùNnVúYiÓm GuTûR CvXôm LhPôVUôL BdL«Úd¡\Õ, ûTjÕpUôp G]\ûZdLlTÓm AWÑ LÚîXLm(govt. treasury) úRûY Es[YoLÞdÏm ®YNô«LÞdÏm Yh¥«pXôUp LPu ùLôÓdÏm YûL«p R²LQd¡p TQm ûYj§ÚdL úYiÓm Gußm CvXôm LhPû[«hÓs[Õ,

CÕúTôXúY ùTôÚhLû[ ûL«Úl©p ûYj§ÚdLôR ¨ûX«p ëLj§u A¥lTûP«p ®tTû] ùNnYûR CvXôm RûPùNnÕs[Õ, Øû\Vt\ JlTkRj§u A¥lTûP«p TeÏlTj§WeLs. ¨«Vp ETLoQeLs (ùNd.¥Wô*lh úTôu\ûY) ùWôdLlj§WeLs Utßm ¥ûWúY¥qv(ANXô] U§l× CpXôR ¨§«Vp ETLoQeLs) B¡VYt±p ùLôÓdLp YôeLp úUtùLôsYûR CvXôm RûPùNn§Úd¡\Õ, úUÛm ùNôjÕ¬ûU ÑRk§Wm Gu\ ùTV¬p ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL AàU§jÕs[ ëLY¦Lm (speculative trading) úTôu\Ytû\ úUtùLôsYRtÏm CvXôm RûPùNnÕs[Õ, ùTôÕfùNôjÕ C]eL°p APeÏ¡u\ GiùQn Y[eLs. L²U Y[eLs. ¨XYôÙ úTôu\ Bt\p Y[eLs úTôu\Ytû\ R²U²RoLú[ô ApXÕ R²Vôo ¨ßY]eLú[ô ApXÕ AWÑjÕû\ ¨ßY]eLú[ô ReLÞdÏ ùNôkRUôd¡d ùLôsYûR CvXôm RûPùNnÕs[Õ, ùTôÕUdLÞdÏ ùNôkRUô] CkR ùNôjÕdLû[ `¬Vô ®§Øû\L°u A¥lTûP«p AWÑ TWôU¬jÕ YWúYiÓm Gußm AYt±­ÚkÕ ¡ûPdÏm TXuLs ùTôÕUdLs Uj§«p ®²úVôLm ùNnVlTPúYiÓm Gußm CvXôm LhPû[«hÓs[Õ, CqYô\ôL U²R²u YWm×Á±V ÑVSXj§]ôÛm U²RúSVj§tÏ ØWiTÓm úTWôûNL[ôÛm ®û[Ùm Aû]jÕ ùTôÚ[ôRôW ºW¯ÜLû[Ùm CvXôm ®[d¡d ᱫÚlTúRôÓ AYtû\d ϱjÕ GfN¬dûLÙm ùNn§Úd¡\Õ, CvXôm Gu\ CkR ùLôsûL ©WTgNjûRl TûPjÕ T¬Tô­jÕd ùLôi¥ÚdÏm Cû\Y²PªÚkÕ YkÕs[Õ AYu R]Õ TûPl×LÞdÏ SuûUVô]ûY GûY GuTûR SuÏ A±kRYu;

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

(Aû]jûRÙm) TûPjR AYu A±VUôhPô]ô? AYu (Ru TûPl×L°Pj§p) ùUuûUÙm L²Üm ùLôiPY]ôLÜm (AYtû\) SuÏ Etß úSôdÏ¡\Y]ôLÜm CÚd¡\ôu, (tmq 67 :14)

Øv­mLú[õ

R]Õ çRo ØamUÕ(^p) êXUôL CvXôm Gu\ EVokR UôodLjûR EeLÞdÏ YZe¡«ÚlTRôp ApXôy(Ñ×) EeLÞdÏ JlTt\ Li¦VjûR ùLôÓj§Úd¡\ôu; úUÛm AYu EeLû[ GfN¬dûL ùNnÕm CÚd¡\ôu, CvXôj§u ùTôÚhPôLjRôu Aû]jÕ NØRôVj§Ûm £\kR NØRôVUôL EeLû[ EVoj§«Úd¡\ôu, CkR ¾û] ØÝûUVôL ùNVpTÓjÕY§pRôu EeLÞûPV Li¦VØm EVoÜm APe¡«Úd¡\Õ GuTûR ¿eLs EQokÕ ùLôs[ úYiÓm, CkR EVoÜ EeLÞdÏ UhÓm E¬jRô]RpX Uô\ôL AÕ ØÝ U²R NØRôVj§tÏm E¬jRô]Õ Hù]²p U²RoL[ôp EÚYôdLlThP RY\ô] ùLôsûLLû[Ùm. ùNVXôdLAûUl×Lû[Ùm (man made systems) TX èt\ôiÓL[ôL G§ojÕ ¨uß CvXôm ùYt± AûPk§Úd¡\Õõ

NeûLdϬV ÏoBû] R¥lTô] AhûPL°p ê¥ ûYj§ÚlTRôp CkR ULjRô] UôodLjûR SûPØû\l TÓj§®P Ø¥VôÕ Uô\ôL CvXôjûR ØÝûUVôL SûPØû\lTÓj§ ARu Nj§V ùNn§ûV EXLm ØÝYRtÏm AûZl×lT¦ (da’wah) êXm GÓjÕfùNpXdá¥V ¡Xô*TôûY ApXôy®uçRo(^p) AYoL°u ØuUô§¬ A¥fÑYh¥p ¨oUô¦lT§u êXUôLúY AûR ùNnVØ¥Ùm, U²R NØRôVj§u TôÕLôl©tÏm EVoÜdÏm ùN¯l©tÏm ¡Xô*Tô UhÓúU Ej§WYôRm A°lTRtÏ Bt\p ùTtßs[Õ, B]ôp JÚ ®`VjûR ¿eLs ¨û]®p ¨ßj§dùLôsÞeLsõ ¿eLs ÑLúTôLj§p êr¡ CÚlÀoLs G²p ApXôy(Ñ×) R]Õ Yô]YoLû[ Aàl© ¡Xô*TôûY ¨oUô¦dLl úTôY§pûX Uô\ôL ApXôy®u çRo(^p) U§]ô®p CvXôªV AWûN ¨oUô¦jRûRl úTôp AYoL[Õ úRôZoL[ô] ^aôTô ùTÚUdLÞm AYoLû[ ©uÕVokÕ YkR Øv­mLÞm ùRôPokÕ AûR ¨ûX¨ßj§VÕ úTôp CvXôªV AWûN ¨oUô¦lTûRÙm ùRôPokÕ AûR ¨ûX¨ßjÕYûRÙm ApXôy(Ñ×) EeLÞdÏ LPûU Bd¡«Úd¡\ôu GuTûR A±kÕ ùLôsÞeLsõ

Øv­mLú[õ

EYûL ùLôsÞeLsõ Hù]²p ApXôy(Ñ×) ®u §ÚlùTôÚjRjûR AûPkÕ ùLôsÞm YônlTûT ¿eLs ùTtßsÇoLsõ GÝkÕ ¨pÛeLsõ EeLû[ ¿eLú[ RVôo TÓj§d ùLôsÞeLsõ ¶v×jRy¬ÚPu CûQkÕ T¦VôtßeLsõ EeLs BRWûYÙm Ae¸LôWjûRÙm ARtÏ YZeÏeLsõ ApXôy(Ñ×) AÚhùNnÕs[ áhPj§]úWôÓ CûQk§ÚlT§u êXUôL AYàûPV AÚû[j úR¥dùLôsÞeLsõ ApXôy(Ñ×) SUdÏ A§LôWjûRÙm Yô¬Ñ¬ûUûVÙm YZeÏYRôL YôdL°jÕs[ôuõ S©jÕYj§u A¥fÑYh¥p ¡Xô*Tô HtTÓm Guß AiQXôo(^p) SUdÏ StùNn§ á±Ùs[ôoLsõ

Øv­mLú[õ

U²RNØRôVj§tÏ RûXûU HtTRtÏm ApXôy(Ñ×) ®u AàU§ ùLôiÓ AûR úSoY¯«p ChÓf ùNpYRtÏm E¬V RϧûV EeL°Pm UhÓmRôu ApXôy(Ñ×) YZe¡Ùs[ôu GuTûR ¨û]®p ùLôsÞeLsõ ApXôy(Ñ×) áß¡\ôu.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

CqYôú\ EeLû[ Sôm (¿§ ùNÛjRdá¥V) SÓ¨ûXf NØRôVUôL Bd¡Ùsú[ôm UdLs ÁÕ ¿eLs Nôh£Vô[oL[ôL CÚlTRtLôL , , , , , , (tmq 2 :143)

Øv­mLú[õ

¿eLs ©uTtßYRtÏ ØuUô§¬VôL AàlTlThP çRÚm(^p) AYoLÞûPV úRôZoLÞm AYoLû[ ©uTt± YkR Øv­mLÞm LPkÕ YkR A¥fÑYhûP ¿eLs A±kÕ ùLôs[ ®pûXVô? AYoLs ReLs ùTôßlûTÙm LPûUûVÙm ¨û\úYt±V ®RjûR ¿eLs ®[e¡d ùLôs[ ®pûXVô? ApXôy(Ñ×) EeLs ÁÕ Yô´TôL Bd¡V LPûUûV ¨û\úYtßY§p ¿eLs ANhûPVôL CÚkÕ ®Pô¾oLsõ Aû]jÕ UôodLeLû[Ùm CvXôªV UôodLm ùYt± ùLôiúP ¾Úm Guß AYu(Ñ×) ®§j§ÚlTRôp ARu ùYt±dLôL EeLû[ ¿eLú[ AoT¦jÕd ùLôsÞeLsõ

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ApXôy Ru Lô¬Vj§p ùYt±Vô[]ôL CÚd¡\ôu G²àm U²RoL°p ùTÚmTôúXôo (CRû]) A±VUôhPôoLs, (tmq 12 : 21)

 

உங்கள் கருத்தை இணைக்க


Security code
Refresh