ஆன்மீக அகீதாவும், அரசியல் அகீதாவும்

அகீதா 08 ஜூலை 2012

1) மறுமையின் விடயங்களை கற்பதன் அடிப்படை அம்சமாக அகீதாவின் ஆன்மீகம் தொடர்பான பகுதி அமைகின்றது. அதேபோல லௌகீக விடயங்களை

fw;gjd; mbg;gilahf mfPjhtpd; murpay; ghpkhzk; mikfpd;wJ.

 

xt;nthU tplak; njhlh;ghd rpe;jidAk; mbg;gil mfPjhtpypUe;Nj Njhw;wk; ngWfpd;wJ. me;j rpe;jidapypUe;J NkYk; gy cg rpe;jidfs; Njhw;wk; ngUfpd;wd. me;j rpe;jid kWik njhlh;ghf mikAkhdhy; mJ mfPjhtpd; Md;kPfg;gFjpapypUe;Nj vOfpd;wJ. khwhf me;j rpe;jid ,t;Tyf tho;f;if njhlh;ghf mikAkhdhy; mJ mfPjhtpd; murpaw;gFjpapypUe;J vOfpd;wJ vd;gij ehk; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.

,WjpjPu;g;Gehs; tptfhuq;fs;> ew;$yp toq;Fjy;> jz;lid toq;Fjy;> tzf;f topghLfs;;; my;yJ ,tw;Wld; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fshd kWik ehspd; tpghPjq;fs;> my;yh`;tpd; jz;lid Fwpj;j vr;rupf;iffs;> my;yh`;tpd; ntFkjpia gw;wpa RgNrhgdq;fs; Nghd;w tplaq;fs; mfPjh vkf;F vLj;jpak;Gk; Md;kPfk; njhlh;ghd gFjpahFk;.

mNj Neuj;jpy;; kdpjdpd; ,t;Tyf tptfhuq;fSld; njhlh;Gilajhf xU  rpe;jidNah> rl;lNkh mikAkhdhy;  mJ mfPjhtpd; murpay; njhlh;ghd topfhl;lyhFk;.   mjhtJ ,iw rl;lq;fs;>                   ed;ik> jPik vd;w topfhl;ly;fs;> tpahguk;> gq;Flik> thlif> jpUkzk;> thupRupik>   ck;kj;jpw;fhf mkPu; xUtiu epakpj;jy;> mtUf;F fl;Lg;gLjy;> mth; Neu;topapy; Ml;rp nra;a cjTjy;> ePjp njhlh;ghd rl;lq;fs;> [p`hj; Nghd;w midj;J tplaq;fSk;  ,];yhkpa mfPjhtpd; murpay; gupkhzj;jpypUe;J Njhw;wk; ngw;Ws;sij ,yFthf tpsq;fpf;nfhs;syhk;.

2) fpU];jt kjkhdJ ntWkdNt Md;kPf mfPjhtpypUe;Nj Njhw;wk; ngw;Ws;sJ. Vnddpy; mJ vLj;jpak;Gk; rpe;jidAk;> rl;lq;fSk; kWik tptfhuq;fSld; kl;LNk rk;ge;jg;gl;Ls;sJ.

mNj Neuj;jpy; ,d;W cyfpy; NkNyhq;fpAs;s Kjyhspj;Jt jj;Jtj;jpd; mbg;gil mfPjh murpay; ghpkhzj;ij kl;Lk; nfhz;l mfPjhthfNt tpsq;FfpwJ. Vnddpy; mjpypUe;J cUthFk; rpe;jidAk;> rl;ltpjpfSk; cyf tptfhuq;fSld; khj;jpuNk rk;ge;jg;gLfpwJ. cjhuzkhf Kjyhspj;Jtf;nfhs;ifapypUe;J Njhd;wpapUf;Fk; Rje;jpuk;> tpLjiy> [dehak;> jpwe;j nghUshjhuf;nfhs;if Nghd;w nfhs;iffis ehk; fhzyhk;.

Nrh\yprk;> fk;A+dprk; vd;gdTk; murpay; mfPjhthfNt tpsq;FfpwJ. Vnddpy; ,f;nfhs;iffspypUe;J  cUthFk; rpe;jidAk;> tpjpfSk; cyfpay; tptfhuq;fSld; khj;jpuNk rk;ge;jg;gLfpwJ. cjhuzkhf jdpAupikia fl;Lg;gLj;jy; my;yJ mij Kw;whf fl;Lg;gLj;jy;> ghl;lhsp th;f;f rh;thjpfhuk;> murw;w tho;tpaiy Vw;gLj;jy; Nghd;wtw;iw ehk; Nehf;fyhk;.

vdpDk; ,];yhkpa mfPjh khj;jpuNk xNu rkaj;jpy; Md;kPf mfPjhthfTk; murpay; mfPjhthfTk; tpsq;Ffpd;wJ. Vnddpy; ,];yhk; vLj;jpak;Gk; rpe;jidfSk;> tpjpfSk;  kWik gw;wpAk; ,t;Tyf tho;f;if gw;wpAk; njspTgLj;Jfpd;wJ.

3) Md;kPfj;ij khj;jpuk; nfhz;Ls;s mfPjh ,t;Tyf tptfhuq;fs; njhlu;ghd vj;jifa vz;zf;fUf;fisAk; Njhw;Wtpg;gjpy;iy. Vnddpy; mJ ,e;j tho;Tf;F Kd;dpUe;j tplaq;fs; gw;wpAk;;> ,e;j tho;Tf;F gpwF tutpUf;Fk; tplaq;fs; gw;wpANk NgRfpwJ. mJ ,e;j cyfpay; tplaq;fSld; vt;tpj njhlu;Gk; ,y;yhJ ,Ug;gjhy; vj;jifa murpay; mfPjhitAk; (nfhs;ifiaAk;) Md;kPf mfPjhit khj;jpuk; nfhz;l  rKjhaj;jpd; kPJ gpuNahfpf;f KbfpwJ.

vdpDk; murpaiy khj;jpuk; tpsf;Fk; mfPjhit nghUj;j tiuapy; mJ ,t;Tyf tho;f;if njhlu;ghd Nehf;ifAk;> mjpypUe;J cUthfpAs;s vz;zf;fUf;fisAk;  nfhz;Ls;sJ. mJ ,t;Tyf tho;f;ifapd; midj;J tptfhuq;fs; njhlu;ghd vz;zf;fUf;fisAk; tpjpfisAk; cUthf;FfpwJ. vdNt kdpjDila tho;f;ifia mjdJ tpjp KiwfSf;F Vw;g tbtikfpwJ. mJ jdJ mfPjhtpypUe;J vOfpd;w rpe;jidia mbg;gilahf; nfhz;L ,e;j tiuaiufis Vw;gLj;JfpwJ. vdNt ,e;j murpay; mfPjhtpid NtnwhU murpay; mfPjhtpid nfhz;bUf;Fk;          r%fj;jpy; mKy;gLj;JtJ Kw;wpYk; rpukkhd fhupakhFk;.

mt;thW mKy;gLj;j Ntz;Lkhdhy; me;j r%fk; gpd;gw;Wk; mfPjhtpypUf;Fk; FiwghLfis Rl;bfhl;b ,e;j mfPjhtpYs;s epiwfis tpsq;fg;gLj;jp mjid me;j r%fk; Kw;WKOjhf Vw;Wf;nfhs;tjd; %yNkh> my;yJ  ghhpa gyg;gpuNahfj;jpD}lhfNthjhd; rhjpf;f KbAk;.

,jdhNyNa Nkw;Fyfpw;F vspjhf nfhq;Nfhtpid fhydpj;Jtk; nra;a Kbe;j NghjpYk; my;[Pupahtpid gyg;gpuNahfj;ij gpuNahfpj;Jk; $l fhydpj;Jtk; nra;J njhlh;e;Jk; fl;Lg;ghl;by; itj;Jf;nfhs;s Kbahky; NghdJ.

4) Kjyhspj;Jtj;ij vLj;Jf; nfhz;lhy; mJ ,t;Tyf tho;f;if njhlu;ghd xU KOikahd ghu;itia nfhz;Ls;sJ. mj;Jld; mjdJ Kf;fpa ,yf;fhf ,t;Tyfpy; kdpjd; mjpAr;r ,d;gkiltijAk;> mjid miltjw;fhd mbg;gil mbr;Rtlhf Rje;jpuk; vd;w jdJ vz;;zf;fUitAk; nfhz;Ls;sJ. mjhtJ nfhs;ifj;Njh;tpw;fhd Rje;jpuk;> nghUSlikf;fhd Rje;jpuk;> jdpkdpj Rje;jpuk;> fUj;J Rje;jpuk; vd gy;NtW Rje;jpuq;fis kdpjDf;F ngw;Wj;ju Ntz;Lk; vd ,f;nfhs;if fUJfpwJ. mNj Nghd;W N\hryprk; r%fj;jpd; gupzhk khw;wj;jpid r%f Kd;Ndw;wj;jpd; mbg;gil mk;rkhf Nehf;FfpwJ. mjhtJ xU Fwpj;j fhyfl;lj;jpy; epyTk; r%f Kuz;ghLfs; tsh;r;rp fz;L me;j Kuz;ghl;bw;fhd jPh;thf GjpanjhU r%f epiy Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wJ. ,t;thW kdpj tho;it Kuz;ghLfSf;fpilapyhd ghpzhk tsu;r;rpahf N\hryprk; Nehf;FfpwJ.

vdNt r%fj;jpy; gupzhk tsu;r;rp Vw;gLtjw;F eilKiwapy; epyTk; Kuz;ghLfspy; Kd;Ndw;wk; Vw;gLtij tuNtw;f Ntz;Lk;. jw;rkak; Kuz;ghLfs; fhzg;glhjpUe;jhy; r%fj;jpy; gupzhk tsu;r;rp Vw;gLtjw;fhf Kuz;ghLfs; Njhw;Wtpf;fg;gl Ntz;Lk; vdTk; N\hryprk; fUJfpwJ.

mNjNtis ,];yhKk; ,t;tho;f;if njhlh;ghd KOikahd ghh;itiaf;nfhz;Ls;sJld;> `yhiyAk;> `uhikAk; kf;fsJ nraw;ghLfspd; msTNfhs;fshf  epakpj;Js;sJ. kdpjd; \upMtpw;F KOikahff; fl;Lg;gl;L tho;tJ ,e;j msTNfhs;fis eilKiwg;gLj;Jk; topKiwahf ,];yhk; tFj;Js;sJ. vdNt vitnay;yhk; jil nra;ag;gl;Ls;sNjh mjpypUe;J Kw;whf tpyfpAk;> vitnay;yhk; nra;Ak; gb Vtg;gl;Ls;sNjh mjid mKy; nra;Ak; gbAk; ,];yhk; gzpf;fpwJ.

5) Nkw;FyF K];ypk; G+kpfspy; fyhr;rhu hPjpahd Mf;fpukpg;gpid Kd;NdLj;j NghJ ,t;tho;f;if njhlu;ghf ,];yhk; nfhz;Ls;s ghh;itia tpkh;rpg;gij mth;fs;  ,yf;F itj;jhu;fs;;. mtu;fs; foh fj;h; njhlh;gpy; Nfs;tp vOg;gpdhu;fs;. egpj;Jtj;jpd; kPJk;> ]`hghf;fs; kPJk; Nfs;tp vOg;gpdhu;fs;. jw;fhy eilKiwapy; cs;s gpur;rpidfis jPu;g;gjpy; \upMtpw;F MSik cs;sjh vd;gjpy; ek;gpf;ifaPdj;ij Vw;gLj;j Kaw;rpj;jhu;fs;.

,jd; mbg;gilapy; [p`hj; njhlu;ghd rl;lq;fis Rl;bf;fhl;b ,];yhk; td;Kiwapd;  mbg;gilapy; mike;jJ vd ,dq;fhl;b mJ ,e;j ehfhPfkile;j cyfpw;F nghUj;jkhdJ my;y vd ep&gpf;f Kw;gl;ldh;. gyjhukzk;> tpthfuj;J njhlu;ghfTk; gy re;Njfkhd Nfs;tpfis vOg;gpdhh;fs;.

\upMtpid mNj tbtpy; vy;yhf;fhyq;fspYk; mKy;gLj;j KbahJ  vd;gJ njhlu;ghd gyfPdkhd fUj;Jf;fis rpy ,];yhkpa khu;f;f mwpQu;fisf; nfhz;Nl Njhw;Wtpj;jhu;fs;. nghJeyd;(my; k]hyp`; my; Kh;]yh)> eydiljy; (hpahmj; my; k];y`h)> tof;fhWfis mKy; nra;jy; (j`;fPk; my; ch;/g;)> fhyj;Jf;Nfl;g tpjpfis khw;Wjy; Nghd;w Gjpa tpjpKiwfis mwpKfg;gLj;jp K];ypk;fs; jkJ nray;fSf;fhd msT Nfhyhf \upMtpid KOikahf gad;gLj;Jtjw;F gjpyhf ,yhgNehf;if gad;gLj;Jtjw;F J}z;bdhh;fs;. ,jd; tpisthf K];ypk;fs; jkJ msTNfhyhf `yhy;> `uhk; nfhs;tij jtpu;j;J gbg;gbahf NtW msTNfhs;fis cs;thq;f Muk;gpj;jdu;. rpy mwpQu;fs; vq;nfy;yhk; gyd; njhpfpwNjh> my;yh`;tpd; rl;lKk; mjpypUf;fpwJ vd;w nfhs;iffis Kd;itf;fj; njhlq;fpdhu;fs;.

Nkw;FyF ,];yhkpa G+kpia jkJ ehrfhu Ntiyfisf; nfhz;L Mf;fpukpj;j Ntisapy; mtu;fs; jkJ mfPjhit mq;F mKy;gLj;j Kaw;rpj;jdu;. mjhtJ kjj;ijAk;> tho;f;ifiaAk; ntt;Ntwhf gpupf;fpd;w jkJ mfPjhtpid K];ypk; cyfpy; epWtp> tho;it `uhk;> `yhy; mbg;gilapy; Nehf;Ftjw;F gjpyhf ,yhg Nehf;if mbg;gilahf; nfhz;L Nehf;Fk; Nghf;if mwpKfg;gLj;jpdhu;fs;.

,jd; tpisthf ,yhgNehf;if gy K];ypk;fs; jkJ tho;tpd; mbg;gilahf vLj;Jf;nfhz;ldu;. ,jd; tpisthf K];ypk;fspilNa xUrpy tplaq;fspy; khj;jpuNk `uhk;> `yhy; vd;w msTNfhs; gad;gLj;jg;gl;lJ.

6) 1954k; Mz;Lfspy; ,];yhkpa cyfpy; GjpanjhU tho;tpay; Kiwia cUthf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zk; tsh;r;rpaile;jJ. ,e;j rpe;jid Njrpathjj;ijAk;> Nrh\yprj;ijAk; gw;wp K];ypk;fs; rpe;jpg;gjw;F toptFj;jJ. Kjyhspj;Jtj;jpd; ,yhgNehf;ifAk;> Nrh\yprj;jpd; gupzhk Nfhl;ghL> rhpj;jpu tsh;r;rpAk; Kd;Ndw;wKk; Nghd;w vz;zf;fUf;fis ghprPypf;f K];ypk; cyF jahuhdJ. cz;ikapy; Kjyhspj;Jtj;ijAk;> Nrh\yprj;ijAk; xd;whf fye;j xU fyit gw;wp rpe;jpf;fg;gl;lJ. Muk;gj;jpy; ,J xU gpugykhd rpe;jidahf kl;Lk; ,Ue;jNjnahopa ,jid ahUk; mKy;gLj;jtpy;iy. vdpDk; fhyg;Nghf;fpy; cUthd Gjpa #oypy; Kjyhspj;Jtj;jpd; gad; vd;w vz;zf;fU ,e;j ,lj;ij epug;gpaJ. Nkw;Fyfpd; jpl;lkpl;l Kaw;rpapdhYk;> ghpnjhU topKiwiaf;nfhz;L Kw;WKOjhf r%jj;ij khw;wNtz;Lk; vd;w rpe;jid ,];yhkpa cyfpy; NkNyhq;fpapUe;jjhYk;> Nkw;Fyfpd; Kd;Ndw;wj;Jld; ,ize;J jhKk; Kd;Ndw Ntz;Lk; vd;w vz;zk; tYg;gngw;wpUe;jjhYk; ,];yhkpa cyF NtnwhU tho;tpay; Kiwf;Fs; js;sg;gl;lJ.  ,t;thwhf> ,e;epiy njhlh;e;J 1964k; Mz;Lfspy;  ngUk;ghyhd Gj;jp[PtpfSk;> jiyth;fSk; Kjyhspj;Jtr;rpe;jidia mKy;gLj;j Kd;te;jJld;>  nghJkf;fSk; toikf;F khwhf ,jdhy; ghjpg;gile;jdu;.

7) ,Nj Ntis ,];yhkpa mfPjhNth ntWkNd jdpkdpjdhy; fhtpr; nry;yg;gLfpd;w Md;kPf mfPjhthf khj;jpuk; ,Ue;J te;jJld; mJ tho;tpay; xOq;fpy; jiyapLk; rf;jpia ,oe;jpUe;jJ. vdNt tho;f;if njhlu;ghfTk;> tho;tpd; tbtikg;G njhlu;ghfTk; tpsf;Ffpd;w ,];yhkpa mfPjhtpd; murpay; gupkhzk; K];ypk; cyfpy; eilKiwg;gLj;jg;glhJ nraypoe;J Nghdjhy; tho;tpay; tptfhuq;fSf;fhd K];ypk;fspd; msTNfhshf `uhk;> `yhy; nfhs;sg;glhJ> ,yhg Nehf;Nf K];ypk;fspd; tho;tpd; ,yl;rpakhf khwpaJ.

8) vdNt K];ypk;fspd; cs;sj;jpNy> Fwpg;ghf ,];yhkpa cyfpNy Vw;gl;Ls;s ,e;Nehapid Fzg;gLj;Jtjw;F ,];yhkpa mfPjhtpd; murpay; gupkhzj;ij fhj;jpukhd Kiwapy; K];ypk;fSf;F tpsf;FtJld; mjdJ Md;kPf gFjpapid mjDld; ,izf;f Ntz;Lk;.

,jid Nkw;nfhs;tjw;F ,];yhkpa mfPjhtpid ,e;j nysfPf tho;f;ifAld; ,ize;J rpe;jpg;gjw;F kf;fis J}z;lNtz;Lk;. NkYk; my;yh`;tpd; kPjhd <khDlDk;> Fu;Mid Vw;Wf;nfhs;tJlDk; K`k;kJ(]y;) mtu;fis Vw;Wf;nfhs;tJlDk;> mtuJ topKiwfis gpd;gw;WtJlDk;> mth; nfhz;L te;j \hpMtpd;gb K];ypk;fs; tho;tJlDk; ,jid ehk; rk;ge;jg;gLj;jp njspT gLj;j Ntz;Lk;. mt;thW nra;Ak;NghJ K];ypk;fs; jkJ tho;Tf;fhd msTNfhs; vd;d vd;gij ,dk;fz;L nfhs;s cjTk;. XU K];ypkpd; tho;tpd; msTNfhs; jw;NghJ eilKiwapYs;s ,yhgNehf;Nfh> gupzhk Nfhl;ghNlh my;y> khwhf my;yh`;thy; jPh;khdpf;fg;gl;l `uhk;> `yhy; khj;jpuk;jhd; mth;fspd; msTNfhshFk; vd;gij mth;fs; Ghpe;J nfhs;thh;fs;.

cz;ikapy; mfPjh vd;gJ kpf Jy;ypakhd> kpf cWjpahd ek;gpf;ifahFk; (my; j];jPFs; [h]Pk;) cWjpghL ,y;yhtpbd; mJ mfPjhf nfhs;sg;glhJ. vdNt jaf;fkw;w> kaf;fkw;w ,e;j ek;gpf;iff;fhd mbg;gilfis cWjp nra;tjpy; rpwpjsNtDk; kaf;fKs;s juTfis> Mjhuq;fis mbg;gilahf Vw;Wf;nfhs;s KbahJ. mtw;iwf;nfhz;L mfPjhit tiuaWf;fTk; KbahJ. ,e;j tplaj;ij nghUj;jtiu khw;W jPu;Tf;fs; vJTkpy;iy. cjhuzkhf> rpy mwptpg;Gf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lhYk;> mjpNy rpwpjstpy; kaf;fk; fhzg;gl;lhYk; mJ mfPjhtpd; gFjpahf nfhs;sg;gLtjpy;iy. ,];yhj;jpy; Fwpj;j xU tplak; mDkjpf;fg;gl;lJ vd $wg;gl;lhy; clNd mJ mfPjhthff; nfhs;sg;glhJ. khwhf mJ xU rhjhuz ek;gpf;ifahfNt nfhs;sg;gLk;. cWjpahf ek;gpf;if nfhs;tJ vDk;NghJ mJ Fu;Mid ehk; ek;gpf;if nfhs;tjw;F xj;jJ. Fh;Md; cWjpahf ek;GtJ vd;gJ mJ my;yh`;tpd; NtjkhFk; vd cWjpahf ek;GtjhFk;. MfNt mJ khj;jpuk;jhd; Vw;Wf;nfhs;sj;jf;fJ Vnddpy; mJ my;yh`;tpd; NtjkhFk;. ,e;j tplaj;ij nghUj;jtiuapy; Fh;Md; Vw;Wf;nfhs;sj;jf;fJ> Vidait Vw;Wf;nfhs;sj;jf;fit my;y vd $wpdhy; mJ cWjpahd ek;gpf;ifahf nfhs;sg;glhJ. khwhf mJ rhjhuz ek;gpf;ifahfNt nfhs;sg;gLk;. mNjNghy `jP];fis cWjpahf ek;gpf;if nfhs;StJ vd;gJ> (jukhd mwptpg;Gf;fisAila `jP];fshf mit ,Ue;jhy;) u]}y; (]y;) mth;fspd; `jP];fs; (nrhy;> nray;> mq;fPfhuk;) khj;jpuNk Vw;Wf;nfhs;sf;$baJ vd ek;GtjhFk;. Vnddpy; mitAk; my;yh`;tpd; J}jhFk;.

khwhf `jP];fs; Vw;Wf;nfhs;sj;jf;fit> Vidait Vw;Wf;nfhs;sj;jf;fitay;y vdf;$wpdhy; mJ cWjpahd ek;gpf;ifahf fUj KbahJ. rhjhuz ek;gpf;ifahfNt nfhs;sg;gLk;.    vdNt mfPjh vd;gJ cWjpg;ghLld; njhlh;g;Ggl;lJ. cWjpg;ghL Fiwthf ,Ue;jhy; mJ cWjpahd ek;gpf;ifahf nfhs;sg;glhJ.

\hpMtpid mfPjhTld; njhlh;GgLj;Jk;NghJ> XUth; \hpM ,yhgNehf;F fUjpNa te;Js;sJ vdf;fUJthuhdhy; mth; ,yhgNehf;F vd;w mbg;giliaf;nfhz;L \hpMtpid Nehf;f Kw;gLtjhy; mtuJ fUj;J ,yhgNehf;F vd;w vz;zf;fUtpdhy; ghjpg;gile;Js;sJ. vdNt \hpMtpid mfPjhTld; mth; njhlh;GgLj;Jk; tpjj;jpy; jtW Vw;gl;L tpLfpd;wJ. \hpMtpd;                                                                                                                                                                                                          rl;lq;fshdJ> \hpMtpd; Mjhuq;fisf;nfhz;Nl jPh;khdpf;fg;gLfpwJ vd;w fUj;ij Kd;itg;gjd; %yk; ,e;jj;jtwhd fUj;jpypUe;J mj;jifNahiu ghJfhf;fyhk;. mjhtJ \hpMtpw;F Mjhuk; my;yh`;tplkpUe;J t`pahf te;jitNa xopa ,yhgNehf;F my;y.

cjhuzkhf ,e;jf;fhyj;jpw;F \hpM rl;lq;fs; nghUj;jkhditahf njhpatpy;iy> ,d;iwa tsh;r;rpngw;w cyfpw;F ,yhgNehf;if mbg;gilahf;nfhz;l tpjpfs;> my;yJ eilKiwapYs;s rl;lq;fNs nghUj;jkhdJ vd xU K];ypk; ek;Gthuhdhy; mtuJ mfPjhtpy; jtwpUg;gJld;  mtuJ ghh;itapYk; NfhshW ,Uf;fpd;wJ. my;yh`;itAk;> u]}iyAk; ek;gpf;if nfhs;Sk; tplaj;Jld; mtuJ rpe;jid Kuz;gLfpwJ vd;gij njspTgLj;Jtijf;nfhz;L mtiu Neh;topg;gLj;j Ntz;Lk;. my;yh`;tpd; Ntjk; vy;yhf;fhyq;fSf;Fk; nghUj;jkhdJ vd my;yh`;tpd; t`papy; mwptpf;fg;gl;Ls;sikia mtUf;F njspTgLj;j Ntz;Lk;. ,jid mth; Vw;Wf;nfhz;lhy; ,yhgNehf;F vd;w rpe;jidAld; \hpMit ,izg;gjpYs;s jtwpid czh;j;j ehk; Kw;gl KbAk;. mjhtJ my;yh`; $wpAs;s `uhk;> `yhiyf;nfhz;L kf;fspd; tho;it xOq;FgLj;JtjpYk;> ,yhgNehf;F vd;w vz;zf;fUit nfhz;L tho;it xOq;FgLj;JtjpYk; Kuz;ghL vJTkpy;iy vd mth; $wpdhy;> mjw;F tpilahf `uhk;> `yhy; vd;w msTNfhSf;F \hpM Mjhuq;fNs mbg;gilahf cs;sd> khwhf gad; my;y vd;w tplaj;ij tpsf;Ftjd; %yk; me;jr;rpe;jidia ehk; jpUj;j KbAk;.

 

உங்கள் கருத்தை இணைக்க


Security code
Refresh